Świadczone usługi Reklama w serwisie Kursy walut NBP, OFE, Lokaty, Kredyty, Konta. Banki w Polsce, WIBOR, LIBOR, LIBID, EURIBOR, WIBID. Stopy procentowe. Akty prawne, kodeksy, ustawy, formularze, druki, wyszukiwarka Komputery , internet, programy do ściągnięcia za darmo W kraju i za granicą W kraju i za granicą Aukcje i Giełdy online Rząd, Ministerstwa, Urzędy Wyślij pocztę Wyślij SMS , bramki do wszystkich krajów
                     


Akty prawne 
Udostępnianie danych osobowych i adresowych 

Akty prawne, Informacje Wskaźniki
1. Emerytury i renty
2. Zasiłek dla bezrobotnych i odprawy
3. Ryczałty i diety
4.Zasiłki
5.Wynagrodzenia
6.Ubezpieczeniae społeczne, zdrowotne, FP i FGŚP
7. Odsetki 
8. Urlop macierzyński, świadczenia rodzinne,  wychowawczy
9. Świadczenia przedemerytalne
10. Emerytura - przeciętne wynagrodzenie do wyliczenia podstawy
11. Odszkodowania 

Kapitał początkowy
Unia Europejska- świadczenia, renty, emerytury, zasiłki ....
Wynagrodzenia  
Aktualności

Kalkulatory Prawo  - ustawy, kodeksy, inne akty prawne,  wyszukiwarka 
 
Cło  - samochody, akcyza, taryfy celne, prawo 

Formularze, druki,  wnioski
Formularze, druki, wzory pism - sądowe
 

 

 


 

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Akty Prawne

Kodeks pracy - strona MPiPS 

DZIAŁ SIÓDMY - URLOPY PRACOWNICZE

DZIAŁ ÓSMY - UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM

DZIAŁ DZIEWIĄTY - ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH

DZIAŁ DZIESIĄTY - BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

DZIAŁ JEDENASTY - UKŁADY ZBIOROWE PRACY

DZIAŁ DWUNASTY - ROZPATRYWANIE SPORÓW O ROSZCZENIA ZE STOSUNKU PRACY

DZIAŁ TRZYNASTY - ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYKROCZENIA PRZECIWKO PRAWOM PRACOWNIKA

DZIAŁ CZTERNASTY - PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

DZIAŁ PIĘTNASTY - PRZEPISY KOŃCOWE

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw


Kiedy bez ZUS - składka ZUS jest mniejsza lub nie płacimy jej w ogóle
Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy  

Udostępnianie danych osobowych i adresowych
Urząd Gminy prowadzący zbiory meldunkowe oraz ewidencję wydanych i utraconych dowodów osobistych, na pisemny wniosek zainteresowanej osoby, obowiązany jest wydać w formie zaświadczenia, pełny odpis przetworzonych danych dotyczących tej osoby. ...>
O ochronie danych osobowych informacje:
Ochrona danych osobowych w pytaniach i odpowiedziach - konsumenci
Ochrona danych osobowych w pytaniach i odpowiedziach - przedsiębiorcy
Ochrona danych osobowych w pytaniach i odpowiedziach - administratorzy danych 

Kapitał początkowy  

Przeliczenie kapitału początkowego – zmiana w przepisach (obowiązuje od 01.01.2009 r.)
  Postanowienia ustawy z 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( Dz. U. nr 192, poz. 1180) pozwalają na przeliczenie kapitału początkowego...

Przepisy ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.) zobowiązały pracodawców do kompletowania dokumentacji umożliwiającej ustalenie kapitału początkowego tym pracownikom, za których przekazują do Zakładu imienne raporty miesięczne i przekazania jej do ZUS nie później niż do dnia 31 grudnia 2006 r. Obowiązek ten dotyczy pracowników urodzonych po 1948 r., którzy nie mają ustalonego prawa do emerytury => więcej  http://podatki.pl/artykuly/10_72.htm  - 1.12.2006r 

ZUS - Kapitał początkowy => Ustalanie kapitału początkowego, zasady ustalania podstawy wymiaru, ustalanie części socjalnej kapitału początkowego..... słowem wszystko o kapitale początkowym z przykładami

Kapitał początkowy: Długość okresów składkowych
Kapitał początkowy: Długość okresów nieskładkowych
Kapitał początkowy: Okresy składkowe
Kapitał początkowy: Okresy nieskładkowe
  


Praca, zasiłki, ubezpieczenia, świadczenia, renty, emerytury w Unii Europejskiej 

Jak dostać emeryturę i rentę w UE
Praca i zasiłki dla bezrobotnych w UE
Świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa w UE
Świadczenia rodzinne w UE
Świadczenia społeczne w UE 
W którym kraju UE jesteś ubezpieczony
Krótki przewodnik po przepisach i instytucjach w UE

Wynagrodzenia 

Negocjowanie wynagrodzeń 
Prawo o wynagrodzeniach 
Wartościowanie pracy  
Wynagrodzenia a motywacja  

Aktualności
PFRON - Wyłącznie elektroniczna forma złożenia wniosku o dofinansowanie do PFRON niezgodna z Konstytucją
Współczynnik urlopowy: Co to jest współczynnik urlopowy? Jak go ustalić? ...>  
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2007 r. 
Zawieszenie działalności i składki ZUS
Interpelacja nr 1277 do ministra gospodarki w sprawie przepisów dających przedsiębiorcom możliwość czasowego zawieszenia działalności gospodarczej ...>
Urlop pracowników tymczasowych i osób wykonujących umowy cywilnoprawne
Pytanie: Jak przebiega udzielanie urlopów w przypadku osób wykonujących umowy cywilnoprawne (zlecenie, o dzieło), a jak w przypadku pracowników tymczasowych? ...>  
Zwolnienie z pracy pracownika korzystającego z urlopu wychowawczego
Pytanie: Czy pracownika korzystającego z urlopu wychowawczego można zwolnić z pracy? ...>
Zmiana ilości dni przysługującego urlopu w trakcie roku
Pytanie: W jaki sposób ustalić wymiar urlopu, jeśli w trakcie roku pracownik nabywa prawo do większej ilości dni urlopu wypoczynkowego? ...>  
Urlop wypoczynkowy - wymiar godzinowy, wymiar dzienny
Pytanie: W jakim wymiarze udzielany jest przysługujący urlop (godzinowym, kalendarzowym), od czego to zależy? ...>  
Zmiana pracodawcy i urlop wypoczynkowy
Pytanie: W jaki sposób ustalić wymiar urlopu w przypadku zatrudnienia u nowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego, a w jaki po powrocie do pracy - do tego samego przedsiębiorstwa? ...>  
Wykaz chorób zawodowych
W tabeli poniżej prezentujemy choroby, które są uznawane za zawodowe, i okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej pomimo wcześniejszego zakończenia narażenia zawodowego. ...>
 


  Wskaźniki, Akty prawne, Informacje

Odsetki 
Emerytura i renta
Emerytura - przeciętne wynagrodzenia do wyliczenia podstawy 
Odprawy i zasiłek dla bezrobotnych 
Odszkodowania
Ryczałty i diety
Zasiłki
- zasiłki: rodzinny, wychowawczy, porodowy, inne
- składka na ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe, macierzyńskie
- wskaźniki waloryzacji podstawy zasiłku chorobowego 


Ubezpieczenie społeczne, , zdrowotne, FP i FGŚP- wysokość składek aktualności, akty prawne, aktualności
Wynagrodzenia
Świadczenia przedemerytalne
Urlop macierzyński , wychowawczy 

Kalkulatory 
kalkulator wynagrodzeń 
oblicz dietę zagraniczną 
oblicz zasiłek chorobowy
oblicz pensję podczas choroby  
Oblicz delegację krajową i zagraniczną 
Kilometrówka  

Poradnik ZUS. Co to jest formularz ZUS RMUA i dlaczego płatnicy składek mają obowiązek przekazywania go ubezpieczonym?
Płatnik składek przekazuje do ZUS imienne raporty miesięczne, składkowe ZUS RCA lub ZUS RZA i świadczeniowe ZUS RSA, po upływie każdego miesiąca kalendarzowego, w terminie ustalonym dla rozliczania składek. Jeżeli obowiązek ubezpieczeń społecznych wygasł w ciągu miesiąca kalendarzowego, płatnik składek przekazuje raport za okres ubezpieczenia w danym miesiącu, w terminie i na zasadach ogólnych. ...>

   
 
SMS - bramki krajowe i zagraniczne, bezpłatnie
Komunikatory- free download, ranking, SMS-y, VOiP
VoIP - tanie rozmowy
VoIP - programy, akcesoria 

Praca - informacje, psychotesty 
Oferty - pracy, stażu, praktyk : banki, urzędy państwowe, inne 
Oferty pracy w spółkach giełdowych, 
serwisy internetowe 
Kanada
- praca, oferty, emigracja , live & work in Canada, immigrate to Canada, free online
USA - oferty pracy, emigracja, free online assessment, live & work, 
Praca za granicą - oferty pracy : Europa, Ameryka, Azja, Australia i Nowa Zelandia 
Telepraca  
Ministerstwa
Urzędy i instytucje państwowe
Urzędy Wojewódzkie i Samorządowe
Administracja celna  
Administracja skarbowa 
- Izby i Urzędy Skarbowe
- Urzędy Skarbowe  niektóre  kategorie podatników 
-
Kontrola Skarbowa   
Polskie placówki dyplomatyczne za granicą
Szefowie polskich placówek
Przedstawicielstwa  - dyplomatyczne  w Polsce
Urzędy Konsularne w Polsce
Kanada - Placówki ,  Polonia, wizy, biznes
USA  - Konsulaty, Polonia, Rząd, biznes


Usługi biuro@e-gamma.pl  Ulubione  Biuro Reklama Kontakt Home
Copyright 2004   E-GAMMA.PL