Świadczone usługi Reklama w serwisie Kursy walut NBP, OFE, Lokaty, Kredyty, Konta. Banki w Polsce, WIBOR, LIBOR, LIBID, EURIBOR, WIBID. Stopy procentowe. Akty prawne, kodeksy, ustawy, formularze, druki, wyszukiwarka Komputery , internet, programy do ¶gnięcia za darmo W kraju i za granicą W kraju i za granicą Aukcje i Giełdy. Handel Międzynarodowy, Auctions. Stock Markets. Inernational Trade. Rząd, Ministerstwa, Urzędy Wyślij pocztę Wyślij SMS , bramki do wszystkich krajów

Aktualizacja 20.12.2007r

 

Akty prawne 
Kapitał początkowy 
Unia Europejska- świadczenia, renty, emerytury, zasiłki ....
        Akty prawne, Informacje, 
                     Wskaźniki

1. Emerytury i renty
2. Zasiłek dla bezrobotnych i odprawy
3. Ryczałty i diety
4.Zasiłki
5.Wynagrodzenia
6.Ubezpieczeniae społeczne
7. Urlop macierzyński  
8. Odszkodowania 
9. Świadczenia przedemerytalne 
10. Odsetki 
11. Emerytura - przeciętne wynagrodzenia do wyliczenia podstawy  
12. Archiwum - składki na FP i FGŚP, ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, 2005r, 2006r
 

 

Syndyk sprzeda :
Odzież damską, męską, młodzieżową, sportową. Modne i atrakcyjne wzory. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Sprzedaż tkanin, dzianin, dodatków do produkcji. www.dereni.com.plSyndyk - sprzeda wierzytelności 

Syndyk sprzeda przedsiębiorstwo : nieruchomości, środki trwałe, ruchomości - Kraków

 

 

Formularze podatkowe  
Odsetki - ustawowe, od zaległości podatkowych 
Opłata skarbowa -stawki, zwolnienia, akty prawne, informacje
Najnowsze orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości / ETS / w sprawach podatkowych
Wyszukiwanie dokumentów w ETS
Ewidencja i identyfikacja podatników i płatników 
Podatki -  System informacji podatkowej Ministerstwa Finansów ( orzecznictwo sądów w sprawach podatkowych i interpretacji organów podatkowych. i inne..)
Interpretacje Izb Skarbowych - 2006r 
Sprzeczne interpretacje
Interpelacja nr 7290 do ministra finansów w sprawie sprzecznych interpretacji przepisów podatkowych

Wstrzymanie wykonania decyzji zaskarżonych do sądu administracyjnego
Interpelacja nr 6342 do ministra finansów w sprawie stosowania przez urzędy skarbowe art. 33 i 224a ustawy Ordynacja podatkowa ...> 
Krajowa informacja podatkowa
Pod numerem 0-801 055 055 (opłata 35 gr. brutto/min) i dla sieci komórkowych 22 330 03 30 podatnicy dzwoniący z całego kraju mogą uzyskać informacje z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych, czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn oraz podatku od towarów i usług. Mogą tu również uzyskać informacje na temat procedur obowiązujących w polskim systemie podatkowym. Informacja udzielana przez konsultantów Krajowej Informacji Podatkowej jest jednolita w skali kraju 

Scentralizowane interpretacje podatkowe 
Z dniem 1 lipca 2007 r. weszły w życie nowe regulacje Ordynacji podatkowej dotyczące interpretacji prawa podatkowego, przekazując związane z nimi kompetencje do wyłącznej właściwości Ministra Finansów.W związku z tymi zmianami zaczęły także obowiązywać rozporządzenia wykonawcze dające określonym podmiotom upoważnienia do wydawania interpretacji w nowym trybie a także wzór wniosku o wydanie interpretacji oraz sposobu uiszczenia opłaty od niego.
Podstawa prawna: Ustawa z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2006 r. nr 217, poz. 1590). Rozporządzenie Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. nr 112, poz. 770) oraz rozporządzenie z 20 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku (Dz.U. nr 112, poz. 771).

W nawiązaniu do informacji dotyczących działania Krajowej Informacji Podatkowej Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że odpowiedzi udzielane przez pracowników Krajowej Informacji Podatkowej mają charakter ogólny i nie są wiążące w świetle zapisów art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.). 
Należy pamiętać, że nadal pomimo uruchomienia Krajowej Informacji Podatkowej, obowiązują przepisy ustawy Ordynacja podatkowa, w świetle których wiążące interpretacje przepisów prawa podatkowego są wydawane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego na pisemny wniosek podatnika.
www.mf.gov.pl

A. Podatki - Ogólne prawo podatkowe  - teksty jednolite
   Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst ujednolicony na podstawie Dz. U. z 2005r. Nr 8. poz. 60, ......oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635 ) w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2007r.
 PDF Pobierz (0.8 MB)  Ministerstwo Finansów
     Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (publikacja: tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60, ...... oraz z 2006 r. nr 66, poz. 470, nr 104, poz. 708, nr 217, poz. 1590 i nr 225, poz. 1635) - Gazeta Podatkowa
     Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 17.08.2006 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa  (publikacja: Mon. Pol. z 2006 r. nr 57, poz. 610)
      Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 17.08.2006 r. w sprawie wysokości kwot wymienionych w art. 41 § 1 i w art. 112 § 1 pkt 3 ustawy - Ordynacja podatkowa (publikacja: Mon. Pol. z 2006 r. nr 57, poz. 609)
     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.12.2002 r. w sprawie informacji podatkowych  (publikacja: Dz. U. z 2002 r. nr 240, poz. 2061, z 2003 r. nr 152, poz. 1489 oraz z 2005 r. nr 201, poz. 1664)
     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.08.2005 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe  (publikacja: Dz. U. z 2005 r. nr 165, poz. 1374 oraz z 2006 r. nr 146, poz. 1062
     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.12.2002 r. w sprawie rejestru zastawów skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych - publikacja: Dz. U. z 2002 r. nr 240, poz. 2068 i z 2003 r. nr 152, poz. 1488
     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.08.2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych  - publikacja: Dz. U. z 2005 r. nr 165, poz. 1371 i nr 266, poz. 2235
    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.08.2005 r. w sprawie wykazu gwarantów i poręczycieli uprawnionych do udzielania gwarancji lub poręczeń składanych jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych  - publikacja: Dz. U. z 2005 r. nr 165, poz. 1375 oraz z 2006 r. nr 144, poz. 1047

Informacje z zakresu ordynacji podatkowej - Izba Skarbowa w Gdańsku 
Jak występować o interpretacje podatkowe w 2007 roku,
Wiążące interpretacje prawa podatkowego
Jak skarżyć się do instytucji unijnych
1. Akty prawne 
2. Informacje ogólne
3. Koszty uzyskania przychodu i skala podatkowa - stawki , akty prawne, informacje
4 .Odsetki - ustawowe, podatkowe ; stawki, akty prawne
Podstawowe uprawnienia podatnika
6. Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
7. Zobowiązania podatkowe - akty prawne
8. Załączniki dotyczące informacji podatkowej 
ORD-W1 (1) - wersja interaktywna.  wzór obowiązujący od 1stycznia 2006r. na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 września 2005r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych /Dz. U. Nr 201, poz. 1664/.
 ORD-H (1) ,  ORD-H - wersja interaktywna ,
 ORD-TK (1),  ORD-TK - wersja interaktywna ,
 ORD-U (1) ,  ORD-U - wersja interaktywna
 ORD-M - wersja interaktywna,  ORD-Z - wersja interaktywna 


Nowe zasady wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego
Ministerstwo Finansów informuje, że w związku z przejęciem przez Ministra Finansów obowiązku wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego 21 czerwca 2007 r. zostały podpisane dwa rozporządzenia do ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.). ...> 
Bezprawne interpretacje?
Interpelacja nr 7134 do ministra finansów w sprawie interpretacji art. 14 ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz innych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej ...>  
Orzecznictwo: Kiedy skarga do WSA w sprawie wiążącej interpretacji
Przedmiotem skargi Karola J. (skarżącego) była decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze wydana w następstwie zażalenia na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świebodzinie uznające za nieprawidłowe stanowisko skarżącego odnośnie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności związanych z organizacją polowań. Karol J. wniósł o uchylenie tej decyzji i zasądzenie na jego rzecz zwrotu kosztów postępowania. Dyrektor Izby Skarbowej wniósł o oddalenie skargi. ...>
Zaświadczenie z organu podatkowego
Wydawanie zaświadczeń przez organy podatkowe regulują przepisy Działu VIIIA ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005 Nr 8, poz. 60, z późn. zm., dalej zwana: Ordynacją). Zaświadczenia wydawane są na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie (art. 306a § 1 Ordynacji), lecz można również wskazać przypadki, gdy są one wydawane z urzędu np. potwierdzenie zarejestrowania podatnika jako „podatnika VAT czynnego” bądź „podatnika VAT zwolnionego” (art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm., dalej: VAT). Ordynacja przewiduje następujące rodzaje zaświadczeń: ...>


                                    Orzecznictwo, interpretacje prawne
Przechowywanie dokumentacji podatkowej
Podatnicy dokonujący rozliczeń z fiskusem zobowiązani są przez odpowiedni okres i w odpowiedni sposób przechowywać dokumentację, na podstawie której obliczany jest podatek. => więcej  
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych - osoby fizyczne i prawne. Temu zagadnieniu poświęcony jest w całości rozdział 7a dodany do działu III (Zobowiązania podatkowe) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa....... 
Organ podatkowy może umorzyć zaległość podatkową, o ile wystąpi ważny interes podatnika, chyba że przyznaniu ulgi sprzeciwi się interes publiczny. Takie stanowisko zajął WSA w Olsztynie.  - podaje "Rzeczpospolita"....... 
Koszty wyrażone w walucie obcej przelicza się według kursu średniego NBP, przy czym: dla celów VAT i rachunkowych przyjmuje się dzień wystawienia faktury, a dla celów podatków dochodowych jest to dzień poprzedzający dzień poniesienia kosztu.....
Protokół kontroli i co dalej
Organom podatkowym pierwszej instancji oraz organom kontroli skarbowej przysługuje prawo do przeprowadzania u podmiotów na których ciąży obowiązek podatkowy kontroli podatkowej. Jej celem jest sprawdzenie okoliczności, czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków określonych przepisami prawa podatkowego.1) Zauważyć należy, iż kontrola podatkowa kończy się w dniu doręczenia kontrolowanemu protokołu kontroli podatkowej.2) Obecnie protokół kontroli podatkowej zawiera ocenę prawną sprawy będącej przedmiotem kontroli.3) Powyższe zapis powoduje, że od 1 stycznia 2007 r. został przywrócony, stosownie do postulatów wyrażanych w literaturze przedmiotu, stan prawny obowiązujący przed 1 stycznia 2003 r.4) Przedstawiciele doktryny prawa wskazywali bowiem, że na skutek braku oceny prawnej zawartej w protokole kontroli podatkowej, kontrola wbrew przepisom ustawy nie polega na sprawdzeniu okoliczności, czy kontrolowany wywiązuje się z obowiązków określonych przepisami prawa podatkowego, a jedynie na ustaleniu stanu faktycznego w tym zakresie oraz zebraniu stosownego materiału dowodowego....
Skutki prawne decyzji podatkowej -  jakie za sobą pociąga wydanie przez organ decyzji podatkowej . Podstawowe z nich1). ...>
Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym
Możliwość wnoszenia przez dłużnika zarzutów w ramach postępowania egzekucyjnego ma na celu weryfikację czynności dokonywanych przez organ egzekucyjny oraz ochronę zobowiązanego przed niezgodnym z prawem prowadzeniem tego postępowania. Pełnią one zatem funkcję podobną do odwołania w ogólnym postępowaniu administracyjnym, jednak ze względu na specyfikę tego trybu dochodzenia należności publicznych, ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. 2005 r. Nr 229 poz. 1954 ze zm.) reguluje je w sposób odmienny. ...> 
Koszty egzekucyjne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Zagadnienie kosztów egzekucyjnych uregulowane zostało w art. 64-66 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2005 r. nr 229, poz. 1954 ze zm.). Składają się na nie opłaty, pobierane za dokonanie czynności egzekucyjnych, będące formą zryczałtowanego wynagrodzenia dla organu egzekucyjnego oraz wydatki egzekucyjne faktycznie poniesione przez organ egzekucyjny w związku z prowadzeniem egzekucji. ...> 
Zasady ogólne w postępowaniu podatkowym
Zasady ogólne postępowania podatkowego są podstawowymi regułami rządzącymi tym postępowaniem, stosowanymi równolegle z przepisami regulującymi poszczególne jego stadia. Ponadto, zasady te stanowią wskazówkę interpretacyjną w stosunku do wszystkich przepisów Ordynacji podatkowej, których znaczenie jest niejasne. Co jest istotne, mimo ogólnego charakteru nie są one tylko pewnymi postulatami działania organów podatkowych, ale stanowią normy prawne o charakterze wiążącym na równi z innymi przepisami postępowania. Naruszenie ich może być zatem przedmiotem zarzutu w odwołaniu czy skardze do NSA, a w odniesieniu do ostatecznych decyzji podatkowych, powodować może ich wadliwość, skutkującą możliwością wzruszenia (art. 240 Ordynacji podatkowej, dalej: O. p.) lub stwierdzenia nieważności tych decyzji (art. 247 O. p.). ...> 

Jak są rozliczane wpłaty syndyka dokonywane na poczet zaległości podatkowych upadłej spółki?
(Wyrok NSA z 18 czerwca 2007 r., II FPS 6/06)

 Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale podjętej w poszerzonym 7-osobowym składzie uznał, że w przypadku dokonywania przez syndyka masy upadłości wpłaty zaliczek na podatek po terminie, organ podatkowy nie może zarachować jej proporcjonalnie na poczet zaległości i odsetek. Uchwała jest aktualna pomimo zmian wprowadzonych w prawie upadłościowym.
Organ podatkowy może zaliczyć wpłaty tylko na poczet zaległości, jako należności głównej. Rozwiązanie takie nie narusza zasad prawa upadłościowego odnoszących się do kolejności zaspokajania wierzycieli upadłego. Zgodnie z nimi daniny publiczne za okres po ogłoszeniu upadłości należą do uprzywilejowanej I kategorii zaspokajania wierzycieli, zaś odsetki bez względu na źródło ich pochodzenia dopiero do IV.
Sąd podkreślił, że odsetek od zaległości podatkowej nie można zaliczyć do kategorii danin publicznych ani podatków. Regulacje prawa upadłościowego w tym przypadku należy traktować jako przepisy szczególne w stosunku do Ordynacji podatkowej. W ocenie sądu nie ma podstaw, aby podatki - należące do I i II kategorii - mogły być realizowane wspólnie z odsetkami gdyż, te bowiem zostały włączone do niższej kategorii zaspokajania. Przyznanie organowi podatkowemu możliwości zaspokojenia się z wpłaty syndyka również w zakresie odsetek naliczonych od zaległości prowadziłoby do jego uprzywilejowania w stosunku do pozostałych wierzycieli.

B. Podatki - Rejestracja podatników
1. Ewidencja i identyfikacja podatników i płatników - informacje, akty prawne MF
2. Ewidencja i identyfikacja podatników i płatników - IS

C. Podatki - Podatek akcyzowy  -> więcej :
akty prawne, PKWiU, informacje, druki, samochody,  interpretacje prawne, wyjaśnienia, aktualności

D. Podatek VAT  - Podatek od towarów i usług , akty prawne, informacje, druki, odliczenia, interpretacje prawne, wyjaśnienia, aktualności i inne informacje=> więcej

E. Podatki - Podatek dochodowy od osób fizycznych  - akty prawne, informacje o stosowaniu prawa podatkowego, interaktywne druki PIT do pobrania,  interpretacje prawne, wyjaśnienia, aktualności.. Zwrot wydatków na budownictwo mieszkaniowe : przykłady, druki, procedura. Wykaz materiałów budowlanych objętych prawem zwrotu. Kwota zwrotu niektórych wydatków mieszkaniowych.  => więcej  

F. Podatki - Podatek dochodowy od osób prawnych akty prawne,  interpretacje prawne, wyjaśnienia, aktualności, informacje o stosowaniu prawa podatkowego, interaktywne druki CIT do pobrania. => więcej 

F. Podatki - Podatek od czynności cywilno-prawnych  -  interpretacje prawne, wyjaśnienia, aktualności, akty prawne.
Stan prawny obowiązujący od 1 stycznia 2007 r.
Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst ujednolicony opracowany na podstawie: Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399, Nr 169, poz. 1418 i Nr 143, poz. 1199 oraz z 2006r. Nr 222, poz. 1629).
PDF Pobierz (100 KB)
Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych   - Lex , tekst jednolity 
Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych - Infor . tekst jednolity 
1. Akty prawne i deklaracje podatkowe PCC
2. Informator
3. Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów  
4. Odpowiedzi   Izby Skarbowej na zapytania Podatników 
5. Czynności cywilno-prawne i stawki podatku   
6. Podstawowe informacje  
7 Podatek od czynności cywilnoprawnych: odpowiedzi, artykuły, opinie prawne...
Informacje o stosowaniu podatku od czynności cywilnoprawnych - Urząd Skarbowy
                                                   Aktualności 

Od jakiej umowy zakupu samochodu osobowego w kraju przez osobę prywatną należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych? ...>
Czy nabycie przez osobę niepełnosprawną samochodu osobowego korzysta ze zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych? ...> 

Podatek od czynności cywilnoprawnych – istotne zmiany w 2007 roku (1)
Od pierwszego stycznia 2007 roku obowiązuje zmieniona w istotny sposób ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zmiany dotyczą przedmiotu opodatkowania, zwolnień i wyłączeń, ustalenia momentu obowiązku podatkowego, ustalenia podatnika podatku czy podstawy opodatkowania. W konsekwencji zmiany dotyczą również formularzy służących deklarowaniu podstawy i wysokości podatku od czynności cywilnoprawnych. Czytając znowelizowaną ustawę o PCC należy jednak mieć na uwadze, iż do czynności cywilnoprawnych z tytułu których obowiązek podatkowy w pcc powstał przed dniem 1 stycznia 2007 r. stosuje się przepisy dotychczasowe
Zakupy na aukcjach internetowych i podatek od czynności cywilnoprawnych 
Zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2007 roku.
Opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych ustanowienia hipoteki
Pytanie: Bank udziela mi kredytu hipotecznego na zakup mieszkania. Zgodnie z umową kredytową zabezpieczeniem spłaty kredytu (kapitału), odsetek, kosztów egzekucji oraz innych kosztów ubocznych jest jedna hipoteka kaucyjna ustanowiona do kwoty X zł. Czy podatek od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia hipoteki należy pobrać w wysokości 19 zł, czy 0,1% wysokości udzielonego kredytu oraz dodatkowo 19 zł z tytułu ustanowienia hipoteki o nieustalonej wysokości? ...> 
Zwolnienie od pcc sprzedaży działek rolnych
Pytanie: Jestem właścicielem gruntów rolnych o powierzchni 4,57 ha położonych w gminie A. Obecnie mam zamiar dokupić dwie odrębne działki o pow. 743 m2 i 451 m2 położone w gminie B. Nabywane działki objęte są podatkiem rolnym. Czy nabycie tych działek będzie zwolnione od podatku od czynności cywilnoprawnych? ...> 
Opodatkowanie umowy pożyczki
Pożyczka zawarta zgodnie z art. 720 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, który z kolei uregulowany jest ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450). Ustawa, o której mowa, została w znacznym stopniu zmieniona ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 222, poz. 1629), zaś wprowadzone zmiany obowiązują od dnia 1 stycznia 2007 r. ...>
Spółka jako podatnik podatku od czynności cywilnoprawnych
Opodatkowanie spółki podatkiem od czynności cywilnoprawnych może wynikać z dwóch rodzajów zdarzeń. Z jednej strony spółka może być podatnikiem tego podatku - jak każda osoba fizyczna, osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej - z tytułu dokonania określonych przez ustawę czynności o charakterze „uniwersalnym” (o ile nie będzie podlegać z tego tytułu podatkowi VAT). Z drugiej strony, pewne czynności objęte podatkiem od czynności cywilnoprawnych są specyficzne tylko dla spółek. Na nich skoncentrujemy się w niniejszym artykule. ...>
Dopłaty na kapitał zapasowy a PCC
Pytanie podatnika: Czy od dopłat wniesionych w 2006 r. i wnoszonych w 2007 r. na kapitał zapasowy spółki istnieje obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych? ...>

G. Podatki i opłaty lokalne 
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst ujednolicony). Stan prawny na dzień 12 stycznia 2007r.
PDF Pobierz (155 KB) 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie udzielania przez gminy pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją (Dz. U. z 9 sierpnia 2006 r. Nr 142, poz. 1017).
PDF  Pobierz (80 KB)
Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych opublikowane w Monitorze Polskim z dnia 27 października 2006 r. Nr 75, poz. 758   
PDF Pobierz (51 KB) 
1.Opłaty lokalne stawki podatku, akty prawne,  informacje o stosowaniu prawa
- Opłata administracyjna
Opłata miejscowa  opis o płaty 
Oplata miejscowa w miejscowościach uzdrowiskowych  informacja  MF o stosowaniu
Opłata targowa  informacja  MF o stosowaniu

2. Podatek od nieruchomości  - stawki,  ustawy, rozporządzenia, deklaracje do ściągnięcia, inne akty prawne, informacje o stosowaniu prawa
   Podatek od nieruchomości- informacja MF
3. Podatek od posiadania psów  stawki, rozporządzenia
   Podatek od posiadania psów - informacja MF
4. Podatek od środków transportu  - stawki,  ustawy, rozporządzenia, deklaracje do ściągnięcia, inne akty prawne, informacje o stosowaniu prawa
.   Podatek od środków transportu - informacja MF
 
H. Podatki - Podatek od spadków i darowizn 
Podatek od spadków i darowizn - stawki,  ustawy, rozporządzenia, deklaracje do ściągnięcia, inne akty prawne, informacje o stosowaniu prawa

I  Podatki - Podatek rolny  
Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst ujednolicony). Stan prawny na dzień 12 stycznia 2007r.
PDF Pobierz (92 KB)
Art. 6. 1. Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 - równowartość pieniężną 2,5 q żyta, 
2) od 1 ha gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 - równowartość pieniężną 5 q żyta - obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. 
2. Średnią cenę skupu, o której mowa w ust. 1, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.
3. Rady gmin są uprawnione do obniżenia cen skupu określonych w ust. 2, przyjmowanych jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.

1. Akty prawne   
2. Informator   
3. Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów   
4. Podatek rolny , informacja o zwrocie akcyzy dla rolników 
Zmiany w płatnościach bezpośrednich do upraw rolnych
Od 27 lutego br. tj. od dnia ogłoszenia, obowiązuje ustawa o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej (Dz. U. Nr 35 poz. 217, zwana dalej ustawą). Zastąpiła ona ustawę z 2003 r. o płatnościach do gruntów rolnych i oddzielnej płatności cukrowej oraz wprowadziła zmiany w zasadach przyznawania płatności. ...>

JPodatek leśny - informacje i akty prawne
KPodatek od gier - informacje i akty prawne 
LUmowy międzynarodowe - umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
Ł. Podatki - Ewidencja podatkowa
- Ewidencja środków trwałych (dla KPiR)
- Ewidencja wyposażenia
- Ewidencja sprzedaży
- Ewidencja pożyczek i zastawionych rzeczy
- Ewidencja czasu pracy
- Ewidencja pracowników, ewidencja pracowników młodocianych
- Ewidencja zatrudnienia
- Karta przychodów pracownika (ewidencja wynagrodzeń pracownika)
- Rejestr podatku od czynności cywilno-prawnych
- Wykaz środków trwałych (dla ryczałtowców) 
 Podatki - INNE
 Kontrola skarbowa  
 Opłata skarbowa  : ustawa o opłacie skarbowej i rozporządzenia- teksty jednolite, informacje
. Opłaty - lokalne 

Informacje bieżące

Interpretacje Izb i Urzędów Skarbowych - wyszukiwarka. Wielkość wpisywanych liter nie ma znaczenia. Użycie cudzysłowów wymusza wyszukanie dokładnej frazy.  
      System informacji podatkowej Ministerstwa Finansów ( orzecznictwo sądów w sprawach podatkowych i interpretacji organów podatkowych. i inne..) 

Akty prawne ( Kancelaria Sejmu ) - zawiera wszystkie akty prawne opublikowane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim wraz z opisami, zarówno obowiązujące, jak i nieobowiązujące, wydane od roku 1918 - do chwili obecnej 
- według roczników
- według haseł - alfabetycznie
- wyszukiwanie
- pomoc 
- bazy danych Kancelarii Sejmu 


 

    


SMS - bramki krajowe i zagraniczne, bezpłatnie
Komunikatory- free download, ranking, SMS-y, VOiP
Formularze sądowe: pisma,  instrukcje wypełnienia , wnioski,-  Księgi Wieczyste,  postępowanie cywilne, KRS, Rejestr Zastawów,  MSiG, Krajowy Rejestr Karny,  inne 
Formularze podatkowe , ZUS, GUS, celne , i inne   

Prawo  - ustawy, kodeksy, inne akty prawne,  wyszukiwarka 

Podatki 
Nieruchomości  
 
Cło  - akty prawne, import samochodów, akcyza, taryfy celne : Unii, Rosji, Białorusi, Ukrainy, systemy, formularze, wnioski, informacje ....... 
Formularze, druki,  wnioski
Formularze, druki, wzory pism - sądowe
1. Zwrot podatku :  Anglia, Irlandia, Holandia, Niemcy 
2. UK  TAX  Refunds   
3. UK - zwrot podatku  
4.
Informacja o podatkach za granicą- katalog 


Ministerstwa
Urzędy i instytucje państwowe
Urzędy Wojewódzkie i Samorządowe
Administracja celna  
Administracja skarbowa 
- Izby i Urzędy Skarbowe
- Urzędy Skarbowe  niektóre  kategorie podatników 
-
Kontrola Skarbowa   
Polskie placówki dyplomatyczne za granicą
Szefowie polskich placówek
Przedstawicielstwa  - dyplomatyczne  w Polsce
Urzędy Konsularne w Polsce
Kanada - Placówki ,  Polonia, wizy, biznes
USA  - Konsulaty, Polonia, Rząd, biznes


Usługi biuro@e-gamma.pl  Ulubione  Biuro Reklama Kontakt Home
Copyright 2004   E-GAMMA.PL