Świadczone usługi Reklama w serwisie Kursy walut NBP, OFE, Lokaty, Kredyty, Konta. Banki w Polsce, WIBOR, LIBOR, LIBID, EURIBOR, WIBID. Stopy procentowe. Akty prawne, kodeksy, ustawy, formularze, druki, wyszukiwarka Komputery , internet, programy do ściągnięcia za darmo W kraju i za granicą W kraju i za granicą; Aukcje i Giełdy online Rząd, Ministerstwa, Urzędy Wyślij pocztę Wyślij SMS , bramki do wszystkich krajów

BANKI w Polsce, akty prawne, instytucje 


Stopy procentowe  

WIBOR, WIBID, LIBOR, LIBID, EURIBOR, -notowania bieżące i aechiwum

OFE - stopy zwroty, ranking 

OFE - informacje

Kursy celne walut
Kursy średnie walut
Kupna/sprzedaży walut 
Samochodowe - także motocykle, autokomisy, ogłoszenia 

Aukcje - dzieł sztuki, RTV AGD, muzyczne,  charytatywne, 
komputery,  elektronika, foto- grafia, i inne

Na świecie B2B, międzynarodowe organizacje handlu. Handel międzynarodowy : Australia, Chiny i Hong Kong, UK, biznes kontakt..


 


NBP - stopy procentowe 


Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665) - plik PDF; Nowelizacje ustawy ....... 2008r. ; Dz.U. Nr 171, poz. 1056, Dz.U. Nr 192, poz. 1179,

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim
(tekst jednolity)
- plik PDF; .Nowelizacje..... z roku 2008::Dz.U. Nr 209, poz. 1315, Dz.U. Nr 209, poz. 1317, 
Dz.U. Nr 209, poz. 1315,

Akty prawne Organów NBP ogłoszone w Monitorze Polskim ,  

Regulacje prawne   Stan na 10.01.2013r
NBP Oprocentowanie Obowiązuje od dnia
Stopa lombardowa 5.50 10.01.2013
Stopa referencyjna* 4,00 10.01.2013
Stopa depozytowa NBP 2,50 10.01.2013
Stopa redyskonta weksli 4,25 10.01.2013

                         

                         Stopy rezerw obowiązkowych
- od środków złotowych i środków w walutach obcych zgromadzonych na rachunkach bankowych, od środków uzyskanych z tytułu emisji papierów wartościowych 3,50 31.12.2010
- od środków uzyskanych z tytułu operacji repo i sell-buy-back 0,00 01.01.2012
oprocentowanie środków rezerwy obowiązkowej 3,825 10.01.2013

Bony skarbowe

rentowność średnia

data ostatniej aukcji
bony skarbowe z 2-tygodniowym terminem wykupu 5,870 10-04-2008
bony skarbowe z 13-tygodniowym terminem wykupu 6,013 15-12-2008
bony skarbowe z 25-tygodniowym terminem wykupu 4,456 04-05-2009
bony skarbowe z 26-tygodniowym terminem wykupu 4,242 30-03-2009
bony skarbowe z 28-tygodniowym terminem wykupu 4,045 17-01-2011
bony skarbowe z 28-tygodniowym terminem wykupu 4,045 17-01-2011
bony skarbowe z 39-tygodniowym terminem wykupu 3,755 22-03-2010
bony skarbowe z 49-tygodniowym terminem wykupu 4,520 09-01-2012
bony skarbowe z 52-tygodniowym terminem wykupu 4,470 26-03-2012 Kredyt lombardowy - stopa lombardowa  określa cenę, po jakiej Bank Centralny udziela bankom komercyjnym pożyczek pod zastaw papierów wartościowych. Kwota kredytu nie może przekroczyć równowartości 80% papierów wartościowych obciążonych zastawem.W Polsce stopę kredytu lombardowego określa Rada Polityki Pieniężnej 

Redyskonto weksli (stopa redyskontowa weksli) określa cenę po której Bank Centralny udziela kredytów bankom komercyjnym (kupuje weksle od banków komercyjnych) i jest jedną z podstawowych stóp procentowych  ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej. 
Wpływa na podaż pieniądza : podwyższenie stopy redyskontowej - zmniejsza kreację pieniądza a obniżenie stopy - podwyższa kreację pieniądza w gospodarce.
Dyskonto to operacja bankowa polegająca na zakupie przez bank dyskontujący weksli przed terminem ich płatności z potrąceniem z góry odsetek dyskontowych. Zasady przyjmowania tego rodzaju papierów wartościowych określają wyłącznie regulaminy bankowe, jednak pokrywają się one w dużej mierze z uchwałą Zarządu Narodowego Banku Polskiego w sprawie rodzajów weksli przyjmowanych przez NBP do redyskonta oraz zasad i trybu ich redyskonta. Podmiotami biorącymi udział przy zawarciu umowy dyskonta są: bank, podawca weksla (dyskontant) oraz dłużnicy wekslowi (wystawca weksla, akceptant weksla trasowanego, indosanci, poręczyciele wekslowi).
Redyskonto weksli oznacza skup weksli uprzednio zdyskontowanych, z potrąceniem od sumy wekslowej odsetek redyskontowych. Instytucja ta jest niejako odpowiednikiem dyskonta, z tym zastrzeżeniem, że zmianie ulegają strony umowy. W typowej umowie redyskonta biorą udział: bank komercyjny i bank centralny 

Stopa referencyjna ( repo, stopa interwencyjna), określa minimalną cenę, po jakiej Bank Centralny organizuje operacje na otwartym rynku międzybankowym - zakup bądź sprzedaż przez Bank Centralny krótkoterminowych papierów wartościowych  w celu zrównoważenia rynku.

 
Stopa referencyjna NBP - w Polsce stopa referencyjna NBP jest jedną z podstawowych stóp procentowych  ustalanych od 26 lutego 1998 przez Radę Polityki Pieniężnej - organ Narodowego Banku Polskiego 

Stopa depozytowa określa oprocentowanie jednodniowych depozytów składanych przez banki komercyjne w Banku Centralnym W Polsce stopa depozytowa NBP jest ustalana od 1 grudnia 2001 i należy do podstawowych stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej


Ekonomic Indicattor

Bureau of Economic Analysis is an agency of the U.S. Department of Commerce

U.S. Bureau of Labor Statistics - NEWS 
United States Department of Labour 

 
Historical graph for the Producer Price Index, 1989 to present is available.


Bazy  Wiedzy

.


SMS
- bramki krajowe i zagraniczne, bezpłatnie 
Komunikatory - ranking, free download,  SMS-y, VOiP
VoIP - programy, urządzenia 
VoIP - sposób na tanie rozmowy
Inernet Service Provider - sprzedawcy Internetu , szeroko pasmowy, satelitarny, kablowy...
Lokaty walutowe

Lokaty złotowe

Rachunki ROR

Kredyty mieszkaniowe -pln
Kredyty mieszkaniowe - walutowe
Kredyty konsolidacyjne -pln
Kredyty konsolidacyjne -walutowe
Kredyty samochodowe - walutowe 
Kredyty samochodowe- w PLN 
Prawo  - ustawy, kodeksy, inne akty prawne,  wyszukiwarka 

Podatki - ustawy, rozporządzenia informacje

Cło  - akty prawne, import samochodów, akcyza, taryfy celne : Unii, Rosji, Białorusi, Ukrainy, systemy, formularze, wnioski, informacje .......  

Nieruchomości 

Prawo pracy - akty prawne, dane GUS, ZUS.. wskaźniki 

Formularze sądowe: pisma,  instrukcje wypełnienia , wnioski,-  Księgi Wieczyste,  postępowanie cywilne, KRS, Rejestr Zastawów,  MSiG, Krajowy Rejestr Karny,  inne 
Formularze podatkowe , ZUS, GUS, celne , i inne  

Usługi biuro@e-gamma.pl  Ulubione  Biuro Reklama Kontakt Home
Copyright 2004   E-GAMMA.PL