Świadczone usługi Reklama w serwisie Kursy walut NBP, OFE, Lokaty, Kredyty, Konta. Banki w Polsce, WIBOR, LIBOR, LIBID, EURIBOR, WIBID. Stopy procentowe. Akty prawne, kodeksy, ustawy, formularze, druki, wyszukiwarka Komputery , internet, programy do ¶gnięcia za darmo W kraju i za granicą W kraju i za granicą Aukcje i Giełdy. Handel Międzynarodowy, Auctions. Stock Markets. Inernational Trade. Rząd, Ministerstwa, Urzędy Wyślij pocztę Wyślij SMS , bramki do wszystkich krajów


1. Postępowanie cywilne - formularze pism procesowych 
2 Krajowy Rejestr Sądowy  
3. Centralna Informacja KRS - formularze wniosków
4. Rejestr Zastawów  
- akty prawne 
- formularze wniosków o wpis
5.
.Centralna Informacja KW i Księgi Wieczyste - formularze wniosków
6. Monitor Sądowy i Gospodarczy
7. Krajowy Rejestr Karny 
8. Inne formularze   


Akty prawne 
Kapitał początkowy 
Unia Europejska- świadczenia, renty, emerytury, zasiłki ....

       Akty prawne, Informacje, 
                     Wskaźniki

1. Emerytury i renty
2. Zasiłek dla bezrobotnych i odprawy
3. Ryczałty i diety
4.Zasiłki
5.Wynagrodzenia
6.Ubezpieczeniae społeczne
7. Urlop macierzyński  
8. Odszkodowania 
9. Świadczenia przedemerytalne 
10. Odsetki 
11. Emerytura - przeciętne wynagrodzenia do wyliczenia podstawy  
12. Archiwum - składki na FP i FGŚP, ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, 2005r, 2006r 
 Formularze podatkowe , ZUS, GUS, celne , i inne  
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Numery rachunków bieżących dochodów sądów 
Wykaz sądów powszechnych  

Szablony - wizytówki, faksy, formularze, faktury, kalendarze, koperty, etykiety, listy i wykazy, protokoły, raporty, zaproszenia, papeterie, prezentacje, zestawienia...... 
Bezpłatne programy biurowo - księgowe i inne użyteczne do pobrania

Postępowanie cywilne

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu
 uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych
 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym 

Wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania MS
SOMA.F_I ( 28 405B 29-05-2006 ) pobierz>>> wersja aktywna IPS
OŚ-MAJ Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania 

                    Formularze pism procesowych w postępowaniu cywilnym 

Pozew - formularz „P” format RTFformat PDF, 198KB  MS
PMW.F_I> ( 49 102B 05-01-2006 ) pobierz>>>  wersja aktywna IPS
PM (1)(MS) Pozew w postępowaniu cywilnym
PM (1)(MS)(Duże kwoty) Pozew w postępowaniu cywilnym 
SPOZ.F_I> ( 39 928B 05-01-2006 ) pobierz>>> wersja aktywna IPS
P(2) Pozew (w postępowaniu uproszczonym) wg Dz.U.05.80.704 zał.1

Pismo zawierające wnioski dowodowe - formularz „WD” M S
format RTFformat PDF, 144KB 
WD.F_I ( 30 769B 05-01-2006 ) pobierz>>> wersja aktywna IPS
WD(3) Pismo zawierające wnioski dowodowe wg Dz.U.05.80.704 zał.2

Odpowiedź na pozew - formularz „OP” MS

format RTF, format PDF, 184KB 
SOP.F_I( 35 020B 05-01-2006 ) pobierz>>> wersja aktywna IPS
OP(2) Odpowiedź na pozew wg Dz.U.05.80.704 zał.3 

Pozew wzajemny - formularz „PW” format RTF, format PDF, 199KB   MS
SPW.F_I ( 38 789B 05-01-2006 ) pobierz>>> wersja aktywna IPS
PW(2) Pozew wzajemny wg Dz.U.05.80.704 zał.4

Sprzeciw od wyroku zaocznego-Zarzuty od nakazu zapłaty-Sprzeciw od nakazu zapłaty - formularz „SP”     format RTFformat PDF, 187KB   MS
SSP.F_I( 35 248B 05-01-2006 ) pobierz>>> wersja aktywna IPS
SP(2) Sprzeciw od wyroku zaocznego /zarzuty od nakazu zapłaty / sprzeciw od nakazu zapłaty wg Dz.U.05.80.704 zał.5

Dane uzupełniające stron lub pełnomocników - formularz „DS” MS
format RTFformat PDF, 146KB  
DS.F_I ( 31 550B 05-01-2006 ) pobierz>>> wersja aktywna IPS
DS(2A) Dane uzupełniające stron lub pełnomocników wg Dz.U.02.80.728 zał.2                                 
     Formularze wniosków  wykorzystywanych w KRS
Formularze wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego  - wpis, zmiana danych, wykreślenie.   Ministerstwo Sprawiedliwości - druki 

KRS druki aktywne IPS : :wpis, zmiana danych, wykreślenie.    

 • KCZOP.F_I ( 40 923B 05-01-2006 ) pobierz>>>
  CI KRS-CZ-OPP(2) Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jest organizacją pożytku publicznego
 • KW21.F_I ( 53 889B 05-01-2006 ) pobierz>>>
  KRS-W21(1) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO.
 • KWA.F_I ( 43 795B 05-01-2006 ) pobierz>>>
  KRS-WA(1)(MS) ODDZIAŁY, TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu.
 • KWB.F_I ( 45 629B 05-01-2006 ) pobierz>>>
  KRS-WB(2) Wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej. Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
 • KWC.F_I ( 46 003B 05-01-2006 ) pobierz>>>
  KRS-WC(2) WSPÓLNICY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ - Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
 • KWD.F_I ( 44 919B 05-01-2006 ) pobierz>>>
  KRS-WD(2) PARTNERZY - Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
 • KWE.F_I ( 43 367B 05-01-2006 ) pobierz>>>
  KRS-WE(1)(D1R) WSPÓLNICY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PODLEGAJĄCY WPISOWI DO REJESTRU - Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców.
 • KWF.F_I ( 43 354B 05-01-2006 ) pobierz>>>
  KRS-WF(2)(D1R) ZAŁOŻYCIELE - Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
 • KWG.F_I ( 43 666B 05-01-2006 ) pobierz>>>
  KRS-WG(1)(D1R) EMISJE AKCJI - Załącznik do wniosku o rejestrację / zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców.
 • KWH.F_I ( 44 674B 05-01-2006 ) pobierz>>>
  KRS-WH(1)(D1R) SPOSÓB POWSTANIA PODMIOTU Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
 • KWI.F_I ( 44 424B 05-01-2006 ) pobierz>>>
  KRS-WI(2) DYREKTORZY WYKONAWCZY - Załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
 • KWJ.F_I ( 25 834B 05-01-2006 ) pobierz>>>
  KRS-WJ(1)(D1R) REPREZENTANT PODMIOTU ZAGRANICZNEGO Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców. 
 • KWK.F_I ( 46 541B 05-01-2006 ) pobierz>>>
  KRS-WK(1)(D1R) ORGANY PODMIOTU/WSPÓLNICY UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI - Załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
 • KWK1.F_I ( 42 052B 05-01-2006 ) pobierz>>>
  KRS-WK1(1) UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA EUROPEJSKIEGO ZGRUPOWANIA INTERESÓW GOSPODARCZYCH Zał. do wn. o rejestrację lub o zmianę danych w rej. przeds.
 • KWL.F_I ( 41 117B 05-01-2006 ) pobierz>>>
  KRS-WL(1)(D1R) PROKURENCI - Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców.
 • KWM.F_I ( 43 920B 05-01-2006 ) pobierz>>>
  KRS-WM(2)(Dz.U.02.95.842) PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI - Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców.  
 • KWOPP.F_I ( 41 283B 05-01-2006 ) pobierz>>>
  KRS-W-OPP(1) DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO - Załącznik do wniosku o rejestrację lub zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • . KWU.F_I ( 54 616B 05-01-2006 ) pobierz>>>
  KRS-WU(1) CZŁONKOWIE EUROPEJSKIEGO ZGRUPOWANIA INTERESÓW GOSPODARCZYCH 
    Załącznik do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców
 • KWM.F_I ( 43 920B 05-01-2006 ) pobierz>>>
  KRS-WM(2)(Dz.U.02.95.842) PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI - Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców.  
 • KX1.F_I ( 47 369B 05-01-2006 ) pobierz>>>
  KRS-X1(1)(D1R) Wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców - FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA.
 • KX2.F_I ( 53 007B 05-01-2006 ) pobierz>>>
  KRS-X2(3) Wniosek o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego
 • KX3.F_I ( 46 616B 05-01-2006 ) pobierz>>>
  KRS-X3(1)(MS) Wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców - OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSODARCZĄ.
 • KZ20.F_I ( 54 390B 05-01-2006 ) pobierz>>>
  KRS-Z20(3) Wniosek o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA
 • KZ21.F_I ( 53 605B 05-01-2006 ) pobierz>>>
  KRS-Z21(1) Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
 • KZ40.F_I ( 53 665B 05-01-2006 ) pobierz>>>
  KRS-Z40(2) Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - ZALEGŁOŚĆ PODATKOWA, CELNA, na rzecz ZUS.
 • KZ41.F_I ( 51 759B 05-01-2006 ) pobierz>>>
  KRS-Z41(2) Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym WIERZYTELNOŚĆ
 • KZ42.F_I ( 51 602B 05-01-2006 ) pobierz>>>
  KRS-Z42(2) Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - WIERZYCIEL-ZMIANA. 
  KZ61.F_I ( 56 591B 05-01-2006 ) pobierz>>>  
  KRS-Z61(3) Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym LIKWIDACJA, ROZWIĄZANIE / UNIEWAŻNIENIE 

  KZ63.F_I ( 55 194B 05-01-2006 ) pobierz>>>
  KRS-Z63(3) Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, ZARZĄD KOMISARYCZNY / ZARZĄD PRZYMUSOWY / POWIERZENIE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWYM
 • KZ67.F_I ( 51 850B 05-01-2006 ) pobierz>>>
  KRS-Z67(2) Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - POSTĘPOWANIE UKŁADOWE.
 • KZ68.F_I ( 51 999B 05-01-2006 ) pobierz>>>
  KRS-Z68(1) Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - POSTĘPOWANIE NAPRAWCZE
 • KZA.F_I ( 45 053B 05-01-2006 ) pobierz>>>
  KRS-ZA(1)(D1R) ZMIANA - ODDZIAŁY, TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Załącznik do wniosku o zmianę w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • KZB.F_I ( 47 176B 05-01-2006 ) pobierz>>>
  KRS-ZB(2) ZMIANA-WSPÓLNICY SPÓŁKI JAWNEJ, KOMPLEMENTARIUSZE SPÓŁKI KOMANDYTOWO - AKCYJNEJ - Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
 • KZC.F_I ( 48 026B 05-01-2006 ) pobierz>>>
  KRS-ZC(2) ZMIANA - WSPÓLNICY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorstw
 • KZD.F_I ( 47 436B 05-01-2006 ) pobierz>>>
  KRS-ZD(2) ZMIANA-PARTNERZY Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
 • KZE.F_I ( 43 101B 05-01-2006 ) pobierz>>>
  KRS-ZE(1)(MS) ZMIANA-WSPÓLNICY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PODLEGAJĄCY WPISOWI DO REJESTRU Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców.
 • KZF.F_I ( 43 171B 05-01-2006 ) pobierz>>>
  KRS-ZF(1)(MS) ZMIANA-AKCJONARIUSZ SPÓŁKI AKCYJNEJ -Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców.
 • KZH.F_I ( 47 359B 05-01-2006 ) pobierz>>>
  KRS-ZH(2)(Dz.U.02.95.842) ZMIANA-POŁĄCZENIE, PODZIAŁ SPÓŁKI - Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców.
 • KZI.F_I ( 45 212B 05-01-2006 ) pobierz>>>
  KRS-ZI(2) ZMIANA - DYREKTORZY WYKONAWCZY - Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
 • KZJ.F_I ( 41 918B 05-01-2006 ) pobierz>>>
  KRS-ZJ(1)(D1R) ZMIANA-REPREZENTANT PODMIOTU ZAGRANICZNEGO Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców.
  KZK.F_I ( 48 723B 05-01-2006 ) pobierz>>>
  KRS-ZK(1)(D1R) ZMIANA-ORGANY PODMIOTU/WSPÓLNICY UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI Załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym. KZK1.F_I ( 43 420B 05-01-2006 ) pobierz>>> 

  KRS-ZK1(1) ZMIANA - UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA EUROPEJSKIEGO ZGRUPOWANIA INTERESÓW GOSPODARCZYCH Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców KZL.F_I ( 43 834B 05-01-2006 ) pobierz>>> 

 • KZM.F_I ( 44 506B 05-01-2006 ) pobierz>>>
  KRS-ZM(2)(Dz.U.02.95.842) ZMIANA-PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI - Załącznik do wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców.
 • KZN.F_I ( 43 195B 05-01-2006 ) pobierz>>>
  KRS-ZN(3) SPRAWOZDANIE FINANSOWE I INNE DOKUMENTY - Załącznik do wniosku o wpis / zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców.
 • KZOPP.F_I ( 42 701B 05-01-2006 ) pobierz>>>
  KRS-Z-OPP ZMIANA - DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO - załącznik do wniosku o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • KZP.F_I ( 44 010B 05-01-2006 ) pobierz>>>
  KRS-ZP(1)(D1R) WIERZYCIELE - Załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • KZR.F_I ( 45 198B 05-01-2006 ) pobierz>>>
  KRS-ZR(1)(MS) LIKWIDATOR, ZARZĄDCA, PRZEDSTAWICIEL / REPREZENTAT UPADŁEGO Załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • KZS.F_I ( 43 103B 05-01-2006 ) pobierz>>>
  KRS-ZS(1)(D1R) ZMIANA-POŁĄCZENIE, PODZIAŁ, PRZEKSZTAŁCENIE - Załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • KZU.F_I ( 47 964B 05-01-2006 ) pobierz>>>
  KRS-ZU(1) ZMIANA - CZŁONKOWIE EUROPEJSKIEGO ZGRUPOWANIA INTERESÓW GOSPODARCZYCH Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
 • KZY.F_I ( 41 969B 05-01-2006 ) pobierz>>>
  KRS-ZY(1)(D1R) NUMER IDENTYFIKACYJNY REGON Załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym.


               Formularze wniosków składanych do Centralnej Informacji KRS -
                                          Ministerstwo Sprawiedliwości 

Formularze wniosków składanych do Centralnej Informacji KRS 
CI KRS-CDN
Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych format RTF
format PDF
CI KRS-CDO Wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych format RTF
format PDF
CI KRS-CDT Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych format RTF:
format PDF:
CI KRS-CNR Wniosek o podanie numeru KRS format RTF:
format PDF
CI KRS-COD Wniosek o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego format RTF:
format PDF
CI KRS-CWY Wniosek o wydanie wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego format RTF:
format PDF:
CI KRS-CZ-OPP Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jest organizacją pożytku publicznego format RTF
format PDF
CI KRS-CZN Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego format RTF
format PDF
CI KRS-CZT Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego format RTF
format PDF:
CI KRS-CZW Wniosek o wydanie zaświadczenia, o wykreśleniu podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego format RTF
format PDF:

                          Rejestr Zastawów 

Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów
 
Zastaw Rejestrowy i Rejestr Zastawów,- informacje ogólne o Zastawie Rejestrowym i Rejestrze Zastawów 
Akty prawne regulujące Zastaw Rejestrowy 

 


                                Ustanowienie zastawu i wpis do Rejestru Zastawów 
- Zawarcie umowy zastawniczej 
- Postępowanie sądowe o dokonanie wpisu zastawu do Rejestru Zastawów 


Formularze wniosków w postępowaniu sądowym o wpis do Rejestru Zastawów 
Formularze należy drukować dwustronnie.Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z objaśnieniami (instrukcją wypełniania) podanymi na końcu formularza.

Ministerstwo Sprawiedliwości
RZ-1 Wniosek o wpis zastawu rejestrowego format RTF:
format PDF
RZ-2 Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze zastawów format RTF
format PDF
RZ-3 Wniosek o wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów format RTF:
format PDF:
RZ-D Uzupełnienie wniosku danymi o podmiotach ujawnianych w rejestrze zastawów format RTF:
format PDF:
RZ-W Uzupełnienie wniosku danymi o wnioskodawcy format RTF:
format PDF
RZ-Z Uzupełnienie wniosku o zmianę wpisu w rubrykach 2, 3, 4 rejestru zastawów format RTF
format PDF


Druki aktywne IPS

 • DW2.F_I ( 42 044B 05-01-2006 ) pobierz>>>
  DW-2 Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisanie podmiotu jako zastawcy określonego przedmiotu w rejestrze zastawów
 • DW4.F_I ( 38 152B 05-01-2006 ) pobierz>>>
  DW-4 Wniosek o wydanie odpisu z rejestru zastawów
 • RZ1.F_I ( 40 952B 05-01-2006 ) pobierz>>>
  RZ-1 (1A) Wniosek o wpis zastawu do rejestru zastawów
 • RZ2.F_I ( 44 916B 05-01-2006 ) pobierz>>>
  RZ-2 (1) Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze zastawów
 • RZ3.F_I ( 31 555B 05-01-2006 ) pobierz>>>
  RZ-3 (1) Wniosek o wykreślenie zastawu z rejestru zastawów
 • RZD.F_I ( 32 194B 05-01-2006 ) pobierz>>>
  RZ-D (1) Uzupełnienie wniosku o wpis zastawu danymi o podmiotach

 • RZW.F_I ( 31 333B 05-01-2006 ) pobierz>>>
  RZ-W (1) Uzupełnienie danych o wnioskodawcy

 • RZZ.F_I ( 48 002B 05-01-2006 ) pobierz>>>
  RZ-Z(1) Uzupełnienie wniosku o wpisanie zmian w rubrykach 2,3 i 4

Katalog Sposobu Opisu Przedmiotów Zastawu 
Opłaty obowiązujące w postępowaniu sądowym 

                                         Informacje z Rejestru Zastawów
Udzielanie informacji, wydawanie odpisów i zaświadczeń z Rejestru Zastawów
Opłaty za udostępnienie informacji z Rejestru Zastawów

Formularze wniosków kierowanych do Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych 

DW-1 Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu jako zastawcy w rejestrze zastawów 
- Formularz (format RTF)
- Instrukcja wypełniania (format RTF)
- Wzory poprawnie wypełnionego formularza (format RTF)
DW-2 Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu jako zastawcy określonego przedmiotu w rejestrze zastawów 
- Formularz (format RTF)
- Instrukcja wypełniania (format RTF)
- Wzory poprawnie wypełnionego formularza (format RTF)
DW-3 Wniosek o podanie numeru pozycji rejestru zastawów 
- Formularz (format RTF)
- Instrukcja wypełniania (format RTF)
- Wzór poprawnie wypełnionego formularza (format RTF)
DW-4 Wniosek o wydanie odpisu z rejestru zastawów 
- Formularz (format RTF)
- Instrukcja wypełniania (format RTF)
- Wzór poprawnie wypełnionego formularza (format RTF)


                                                         Księgi Wieczyste 

Formularze wniosków, akty prawne, opłaty, Nowa Księga Wieczysta (NKW)

Wykaz wydziałów ksiąg wieczystych - w których wdrożono system informatyczny zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych (format RTF )
 
Formularze wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym oraz wniosków składanych do Centralnej Informacji KW

KW-WPIS Wniosek o wpis w księdze wieczystej (format PDF),(format RTF)
KW-ODPIS
-AKT
Wniosek o wydanie odpisu dokumentu z akt księgi wieczystej
(format PDF), (format RTF)
KW-OZN Oznaczenie działki ewidencyjnej (format PDF), (format RTF)
KW-ZAD Żądanie wpisu w księdze wieczystej (format PDF,), (format RTF)
KW-PP Załącznik - Pełnomocnik / przedstawiciel ustawowy (format PDF)
(format RTF)
KW-WGLAD Wniosek o wgląd do księgi wieczystej / wydanie wydruku księgi wieczystej (format PDF), (format RTF)
KW-WU Załącznik - Wnioskodawca / uczestnik postępowania (format PDF), (format RTF)
KW-ZAL Wniosek o założenie księgi wieczystej (format PDF), (format RTF)
  Formularze wniosków składanych do Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych
KW-ODPIS Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej (format PDF), (format RTF)


Druki aktywne IPS 

 • KWWPIS.F_I ( 50 463B 05-01-2006 ) pobierz>>>
  KW-WPIS(1) Wniosek o wpis w księdze wieczystej.
 • KWZAD.F_I ( 41 794B 05-01-2006 ) pobierz>>>
  KW-ZAD(1) Załącznik - Żądanie wpisu w księdze wieczystej.
 • KWZAL.F_I ( 52 951B 05-01-2006 ) pobierz>>>
  KW-ZAL(1) Wniosek o założenie księgi wieczystej.
 • KWOD.F_I ( 40 266B 05-01-2006 ) pobierz>>>
  KW-ODPIS(1) Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej 


                   Formularze dotyczące Monitora Sądowego i Gospodarczego 

Formularze  MS

 • Formularz zamówienia prenumeraty dziennika urzędowego „Monitor Sądowy i Gospodarczy” format RTF
 • Wzór formularza wniosku o publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG-M1) format RTF, format PDF   
 • Wzór formularza wniosku o przysłanie Monitora Sądowego i Gospodarczego z ogłoszeniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (MSiG-M2)
  format RTF, format PDF 
 • Objaśnienia do wniosku M2 format RTF , format PDF 
 • Wzór formularza wniosku o przysłanie egzemplarza Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG-M3) format RTF, format PDF

Monitor Sądowy i Gospodarczy - informacje akty prawne 
Formularze interaktywne IPIS

 • MSIGM1.F_I ( 55 551B 05-01-2006 ) pobierz>>>
  MSiG-M1(MS) Wniosek o publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
  MSiG-M1(2003)(2) Wniosek o publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
  MSiG-M1(2004) Wniosek o publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
  MSiG-M1(2005) Wniosek o publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
 • MSIGM2.F_I ( 58 996B 05-01-2006 ) pobierz>>>
  MSiG-M2(MS) Wniosek o przysłanie Monitora Sadowego i Gospodarczego
  MSiG-M2(2003)(2) Wniosek o przysłanie Monitora Sądowego i Gospodarczego
  MSiG-M2(2004) Wniosek o przysłanie Monitora Sądowego i Gospodarczego
  MSiG-M2(2005) Wniosek o przysłanie Monitora Sądowego i Gospodarczego
 • MSIGM3.F_I ( 56 407B 05-01-2006 ) pobierz>>>
  MSiG-M3(MS) Wniosek o przysłanie egzemplarza Monitora Sądowego i Gospodarczego.
  MSiG-M3(2003)(2) Wniosek o przysłanie egzemplarza Monitora Sądowego i Gospodarczego.
  MSiG-M3(2004) Wniosek o przysłanie Monitora Sądowego i Gospodarczego.
  MSiG-M3(2005) Wniosek o przysłanie Monitora Sądowego i Gospodarczego.
 • MSIGZ.F_I ( 27 312B 05-01-2006 ) pobierz>>>
  MSiG-Z Formularz zamówienia prenumeraty dziennika urzędowego "Monitor Sądowy i Gospodarczy"

                                            Krajowy Rejestr Karny

Informacja,  wybrane akty prawne, opłaty 
Wykaz Punktów Informacyjnych KRK (format RTF) 

Formularze zapytań o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego         MS
- Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” (format RTF)
- Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym” (format RTF)Formularze IPS
- UIO.F_I ( 25 822B 05-01-2006 ) pobierz>>>
   UIO Zapytanie o udzielenie informacji o osobie
- UIPZ.F_I ( 26 580B 05-01-2006 ) pobierz>>>
   UIPZ Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym

                                                     Inne formularze 
Formularz wniosku o przyznanie kompensaty (dla ofiar niektórych przestępstw umyślnych) akty prawne i informacje - MS 
Formularz wniosku o przyznanie kompensaty (format RTF)
pobierz>>>IPS
WnKomp Wniosek o przyznanie kompensaty
Formularz wniosku o wpis do wykazu instytucji, stowarzyszeń, fundacji lub organizacji społecznych, na rzecz których sąd może orzec nawiązkę akty prawne i informacje - MS 
Wzór wniosku  (format RTF) , Wzór oświadczenia (format RTF,)

Wykaz instytucji, stowarzyszeń, fundacji lub organizacji społecznych, na rzecz których sąd może orzec nawiązkę
format RTF, format ZIP

SWNA.F_I ( 24 416B 26-04-2006 ) pobierz>>>    IPS
WnNaw(2) Wniosek o wpis do wykazu prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości dotyczącego orzekania nawiązek
   

Formularze dotyczące przyznania prawa pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej  

Informacja o formularzach do wnoszenia skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
 

Formularze dotyczące tłumaczy przysięgłych 


 

 

    


Prawo  - ustawy, kodeksy, inne akty prawne,  wyszukiwarka 

Podatki - Akty prawne, informacje, 
wskaźniki , druki.....
 
Cło  - akty prawne, import samochodów, akcyza, taryfy celne : Unii, Rosji, Białorusi, Ukrainy, systemy, formularze, wnioski, informacje ....... 
Formularze, druki,  wnioski - US, ZUS, GUS, celne, inne....
Formularze, druki, wzory pism - sądowe

1. Zwrot podatku :  Anglia, Irlandia, Holandia, Niemcy 

2.  UK - zwrot podatku  

Ministerstwa
Urzędy i instytucje państwowe
Urzędy Wojewódzkie i Samorządowe
Administracja celna  
Administracja skarbowa 
- Izby i Urzędy Skarbowe
- Urzędy Skarbowe  niektóre  kategorie podatników 
-
Kontrola Skarbowa   
Polskie placówki dyplomatyczne za granicą
Szefowie polskich placówek
Przedstawicielstwa  - dyplomatyczne  w Polsce
Urzędy Konsularne w Polsce
Kanada - Placówki ,  Polonia, wizy, biznes
USA  - Konsulaty, Polonia, Rząd, biznes

 

Usługi biuro@e-gamma.pl  Ulubione  Biuro Reklama Kontakt Home
Copyright 2004   E-GAMMA.PL