Świadczone usługi Reklama w serwisie Kursy walut NBP, OFE, Lokaty, Kredyty, Konta. Banki w Polsce, WIBOR, LIBOR, LIBID, EURIBOR, WIBID. Stopy procentowe. Akty prawne, kodeksy, ustawy, formularze, druki, wyszukiwarka Komputery , internet, programy do ¶ci±gnięcia za darmo W kraju i za granicą W kraju i za granicą Aukcje i Giełdy. Handel Międzynarodowy, Auctions. Stock Markets. Inernational Trade. Rząd, Ministerstwa, Urzędy Wyślij pocztę Wyślij SMS , bramki do wszystkich krajów

 
Akty Prawne 
- krajowe
- wspólnotowe 

Dokument SAD 
Formularze 
Intrastat 
Taryfa celna 
Informacje celne 
- dla podróżnych 
Systemy informatyczne 
Ruch graniczny 
Transport   

Izby celne

Samochody - cło i akcyza,  sprowadzane samochodów
Podatek akcyzowy 


Syndyk sprzeda  nieruchomości, 

Syndyk - sprzeda wierzytelności
             
Cło - akty prawne, taryfa celna, informacje....            

Speak up - szkoła językowa => Angielski 3 miesiące gratis 

                                                          Akty Prawne   
A.
Krajowe przepisy celne 
Ministerstwo Finansów -  Służba Celna Rzeczypospolitej Polskiej :

Formularze stosowane w sprawach celnych 
Wspólnotowe przepisy celne - taryfa, akty prawne ..... 
Krajowe przepisy celne - ustawy, rozporządzenia  
Kontrola celna - rozporządzenia 
Taryfa celna 
Kalkulator taryfowy 
Środki taryfowe 
Klasyfikacja Taryfowa 
Końcowe przeznaczenie - kody, wnioski , wyjaśnienia 
Wartość celna  
Pochodzenie towarów - przepisy, komunikaty, instrukcje...
Procedura dopuszczania do obrotu 
Gospodarcze procedury celne - skład celny, pozwolenia, wnioski ....
Procedura tranzytu - instrukcje, komunikaty, podręcznik tranzytu , TIR Handbook 
Procedura wywozu - informacje i wyjaśnienia 
Procedury uproszczone - informacje i instrukcje
Wolne obszary celne i składy wolnocłowe - informacje oraz lista wolnych obszarów celnych  w Polsce , lista składów wolnocłowych w Polsce 
Zwolnienia z należności przywozowych  
Zabezpieczenie i pobór należności celnych oraz zwroty i umorzenia należności  

Upoważniony przedsiębiorca - AEO

Ministerstwo Finansów -  akty prawne na stronach Służby Celnej Rzeczypospolitej Polskiej 
Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622) stan na 17.09.2010r 
Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 623) 
Ustawa z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 156, poz. 1641, z poźn. zm.)
Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz.U. Nr 137, poz. 1302) 
Rozporządzenia wykonawcze 


B. Wspólnotowe przepisy celne
Dokument SAD

Komunikaty - nowe informacje uzupełniające, nowe wzory formularzy, nowe kody .....
Instrukcja wypełniania i stosowania dokumentu SAD 
Informacje uzupełniające dla użytkowników "Instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD"  
Wykaz wspólnotowych kodów dokumentów i pozwoleń wykorzystywanych przy wypełnianiu Pola 44 dokumentu SAD 
Wykaz kodów krajowych służących do wypełnienia piątej części Pola 33 dokumentu SAD 


                                                             Formularze 
Formularze SAD.
Formularze- wszystkie formularze celne oraz  deklaracje dla podatku akcyzowego do pobrania

                                                               Intrastat

System statystyki obrotów handlowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Punkty konsultacyjne w Izbach Celnych na terenie kraju.
Służba Celna Rzeczypospolitej Polskiej , adresy komórek Intrastat w Izbach Ceknych
INTRASTAT  - informacje 
Akty prawne  
Aktualności 
Ogólnopolski Help Desk INTRASTAT 
Adres:
Izba Celna w Katowicach - Wydział INTRASTAT;
ul. Bielska 47a; 43-400 Cieszyn; z dopiskiem "Help Desk" 
Telefony:
(0-33) 85-76-200; 85-76-300;  fax 85-76-210 
e-mail:
helpdesk.intrastat@kat.mofnet.gov.pl

Elektroniczne zgłoszenia  - informacje, instrukcje, nowa wersja programu
Progi statystyczne 
Nomenklatura scalona  
Popełniane błędy 
Pytania i odpowiedzi z zakresu systemu Intrastat 
Deklaracja INTRASTAT - przywóz =>PDF Pobierz (142 KB), Deklaracja INTRASTAT - wywóz => PDF Pobierz (139 KB) ,  Formularz deklaracji wartości celnej PDF Pobierz (64 KB) , Dodatkowy formularz deklaracji wartości celnej PDF Pobierz (56 KB), Instrukcja stosowania ww. formularzy PDF Pobierz (61 KB)  
WNIOSEK o nadanie lub ustalenie numeru identyfikacyjnego dla potrzeb podsystemu INTRASTAT  (46 KB)

Urząd Statystyczny - System Intrastat                                                          Taryfa celna

Kalkulator taryfowy  

ISZTAR -  dla wszystkich zainteresowanych  

TARIC -zintegrowana taryfa celna Wspólnot Europejskich . Elektroniczna baza danych Taric, która jest podstawowym narzędziem uzyskania aktualnej informacji o unijnych stawkach celnych, zakazach importu lub eksportu oraz ograniczeniach obrotu towarowego pomiędzy UE i krajami pozaunijnymi, a także wymogach dokumentacyjnych dotyczących tych ograniczeń.
Iinformacja nt. zasad korzystania z Taric'a - (pobierz plik .pdf

Kalkulator taryfowy ,  Podręcznik użytkownika do w/w aplikacji - Kalkulator taryfowy ,   (0.5 MB) - IC w Krakowie 

Ministerstwo Gospodarki                                                           Informacje celne 

Unia celna Rosja - Białoruś- Kazachstan


MF Służba Celna Rzeczypospolitej Polskiej 
Formularze stosowane w sprawach celnych 
Wspólnotowe przepisy celne - taryfa, akty prawne ..... 
Krajowe przepisy celne - ustawy, rozporządzenia  
Kontrola celna - rozporządzenia 
Taryfa celna 
Kalkulator taryfowy 
Środki taryfowe 
Klasyfikacja Taryfowa 
Końcowe przeznaczenie - kody, wnioski , wyjaśnienia 
Wartość celna  
Pochodzenie towarów - przepisy, komunikaty, instrukcje...
Procedura dopuszczania do obrotu 
Gospodarcze procedury celne - skład celny, pozwolenia, wnioski ....
Procedura tranzytu - instrukcje, komunikaty, podręcznik tranzytu , TIR Handbook 
Procedura wywozu - informacje i wyjaśnienia 
Procedury uproszczone - informacje i instrukcje
Wolne obszary celne i składy wolnocłowe - informacje oraz lista wolnych obszarów celnych  w Polsce , lista składów wolnocłowych w Polsce 
Zwolnienia z należności przywozowych  
Zabezpieczenie i pobór należności celnych oraz zwroty i umorzenia należności  


Izby Celne 
Instytucja upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) - IC w Warszawie 
Procedura uproszczona - IC w Warszawie
Ochrona praw własności intelektualnej- IC w Warszawie
Wspólna procedura tranzytowa (WPT) -  IC w Warszawie 
Formularze : WIT  wiążąca informacja taryfowa, WIP, NCTS , INTRASTAT , CELINA, ZEFIR, HELPDESK, KADRY, REFERAT ZABEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH

Procedura TIR 
Strefa Schengen

Przepisy Celne Białorusi ,   Przepisy Celne Ukrainy,   

Dla podróżnych 

Zgłoszenie celne - informacje dla podróżnych 
Towary zwolnione od cła - informacje dla podróżnych 
Mienie przesiedlenia 
Zwrot podatku VAT 
Zapłata podatku VAT od okazjonalnych przewozów autokarowych 
Ochrona zwierząt i roślin - gatunków zagrożonych wyginięciem 

Informator CITES dla podróżnych - IC w Warszawie 
Moje prawa w urzędzie -  prawo uzyskania informacji, prawo udziału w postępowaniu, załatwianie spraw, opłata skarbowa, odwołania, skargi i wnioski, łapownictwo

                                                   Systemy Informatyczne 
BACHUS 
Celina 
CELINA - OPUS, elektroniczne zgłoszenia celne - procedura uproszczona, tutaj możesz dokonać zgłoszenia
CELINA - WebCel, elektroniczne zgłoszenia celne - procedura standardowa, tutaj możesz dokonać zgłoszenia 
EBTI  
ECS/AES - System Kontroli Eksportu/Automatyczny System Eksportu 
e-Customs 
System Przemieszczania i Kontroli Wyrobów Akcyzowych - EMCS (Excise Movement and Control System) 
NCTS  - MF  
System Zintegrowanej Taryfy Celnej ISZTAR  
Charakterystyka systemu SEED 
Podsystem Zarządzania Kontyngentami Taryfowymi i Nadzoru - TQS (Tariff Quota Management and Surveillance) 
System ZEFIR - System Rozliczeń Celno-Podatkowych i Finansowo-Księgowy
ZEFIR - OSOZ 
ZEFIR - INFOP 

                                              Ruch graniczny - informacje

Mapa przejść granicznych
Komunikaty o utrudnieniach w ruchu  
Czas oczekiwania na granicy  

Dane Izb Celnych :
Izba Celna w Białymstoku - Przejścia drogowe w : Budzisku, Ogrodnikach, Bobrownikach, Połowcach, Kuźnicy :
Izba Celna w Białej Podlaskiej- Przejścia drogowe w :  Terespolu, Sławatyczach, Dorohusku, Koroszynie, Hrebenne, Zosinie  
   Transport 

Prawo krajowe 
Ustawy
Rozporządzenia
Prawo unijne
Rozporządzenia 
Dyrektywy 
Transport - akty prawne : transport drogowy, kolejowy, wodny, prawo lotnicze. 
Płatne drogi w Europie,
Przewodnik po europejskich drogach  
Sytuacja na drogach  
Mapa Europy 
Roboty drogowe PL  - mapa warunków ruchu, mapa stanów nawierzchni, mapa warunków pogodowych, utrudnienia na drogach.
CENY PALIW W EUROPIE 
Mapa fotoradarów

Lotniska w Polsce i Europie , aktualne promocje , linie-lotnicze , : tanie linie lotnicze działające w Polsce, tanie linie lotnicze działające w Europie, tradycyjne linie lotnicze działające w Polsce, przeloty, wynajem aut i transfery ( Polska , Wielka Brytania, Niemcy, Włochy). 
Porady:
Czego nie można przewozić?
Co wziąć żeby niczego nie zapomnieć?
Jak sprawić aby przelot był przyjemniejszy?
Co to jest 'jetlag' i jak z nim walczyć?
Czy można latać w ciąży?

                                                              Samochody 

Samochody  - informacje, poradniki, przepisy prawne, sprowadzanie samochodów , zmiana akcyzy,  mapa samochodowa, umowa kupna- sprzedaży - dwujęzyczna, inne.. 
 


SMS - bramki krajowe i zagraniczne, bezpłatnie
Komunikatory -
ranking, free download,  SMS-y, VOiP
Formularze sądowe: pisma,  instrukcje wypełnienia , wnioski,-  Księgi Wieczyste,  postępowanie cywilne, KRS, Rejestr Zastawów,  MSiG, Krajowy Rejestr Karny,  inne 
Formularze podatkowe , ZUS, GUS, celne , i inne  Ministerstwa
Urzędy i instytucje państwowe
Urzędy Wojewódzkie i Samorządowe
Administracja celna  
Administracja skarbowa 
- Izby i Urzędy Skarbowe
- Urzędy Skarbowe  niektóre  kategorie podatników 
-
Kontrola Skarbowa   
Polskie placówki dyplomatyczne za granicą
Szefowie polskich placówek
Przedstawicielstwa  - dyplomatyczne  w Polsce
Urzędy Konsularne w Polsce
Kanada - Placówki ,  Polonia, wizy, biznes
USA  - Konsulaty, Polonia, Rząd, biznes

Usługi biuro@e-gamma.pl  Ulubione  Biuro Reklama Kontakt Home
Copyright 2004   E-GAMMA.PL